Alg. voorwaarden

Op de door Let’s Photograph gemaakte beelden rust auteursrecht,
niets van deze site mag zonder toestemming gecopieerd worden.
Indien een afspraak niet door kan gaan dient u dit 24 uur van te voren door te geven,
dit kan via mail, telefoon of via sms.

Anders wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

De foto’s die u ontvangt in de mail mogen MET ons logo gebruikt worden op FB of andere social media,
zonder logo niet toegestaan. (tenzij na aankoop van het hoge resolutie bestand).

De gekochte hoge resolutie bestanden zijn uitsluitend voor eigen gebruik.
Het is niet toegestaan om de foto’s in te zenden voor wedstrijden en dergelijke
(zonder onze toestemming van Let’s Photograph)
Op zondag zijn wij (telefonisch) gesloten, e-mail wordt wel bekeken.

FOTOGRAFISCH:

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, schetsen, voorstellen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Let’s Photograph. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Let’s Photograph, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Bij annulering of tussentijdse opzegging van het auteursrecht bij let’s Photograph en verkrijgt de klant niet de exclusieve licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Let’s Photograph veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging Let’s Photograph als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door Let’s Photograph gehanteerde uurtarieven.

Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Let’s Photograph voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Let’s Photograph is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Let’s photograph de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Het is Let’s photograph toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Let’s Photograph door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de
overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht.
De klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 500 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Let’s Photograph, onverminderd het recht van Let’s Photograph om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Deel deze pagina: